Έλλειψη Μαχητικότητας - Παθητικό Παιχνίδι

Έλλειψη μαχητικότητας (παθητικό παιχνίδι) υπάρχει όταν παρέλθει ένα λεπτό αναμέτρησης χωρίς κτύπημα ή χωρίς να δοθεί κτύπημα εκτός της έγκυρης επιφάνειας.

Σε περίπτωση έλλειψης μαχητικότητας (παθητικού παιχνιδιού), ο διαιτητής δίνει αμέσως τo πρόσταγμα Halte !, ως «τελεσίδικη» απόφαση (πρβ. Τ.136.2).

Η έλλειψη μαχητικότητας (παθητικό παιχνίδι) τιμωρείται ως ακολούθως :

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ